གནས་ཚུལ་གསརཔ།

ཕྱི་སེལ་གྲུབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས། - ༡/༠༨/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་གིས་འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ ལོའི་ རྒྱ་གར་འོང་འབབ་ལས་གཡོག་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མིའི་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།

ཕྱི་སེལ་གྲུབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས། - ༡/༠༨/༢༠༡༧།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ རྒྱ་གར་བདག་སྐྱོང་ལས་གཡོག་ མི་དམང་འཛིན་སྐྱོང་གི་གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་བཙུགས་མིའི་ ཕྱི་སེལ་གྲུབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།

བརྡ་སྐུལ། - ༡/༠༨/༢༠༡༧།

ད་ལན་ སྤྱི་ཚེས་༢༥/༠༧/༢༠༡༧ ལུ་ ཚོགས་ཡོད་པའི་ རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཐེངས་༡༠༤ པའི་ གྲོས་ཆོད་ལྟར་ ཁྱད་རིག་དང་འཛིན་སྐྱོང་ དེ་ལས་ ལྟ་བཀོད་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་དབྱེ་རིམ་ནང་ཡོད་མི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧-༢༠༡༨ ལོའི་ རང་སོའི་ལཱ་གི་ལས་འཆར་བཟོ་སྟེ་ སྤྱི་ཚེས་༣༡/༠༨/༢༠༡༧ གྱི་ནང་འཁོད་ ཞི་ལྷན་མཆོག་འགྱུར་འཛིན་སྐྱོང་སྡེ་ཕྲན་ལུ་ གློག་རིག་ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་སྤྲོད་ཚར་དགོ་པའི་དྲན་གསོ་གི་བརྡ་སྐུལ་འབདཝ་ཨིན།   ཁ་གསལ།

སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གསལ་བསྒྲགས། - ༣༡/༠༧/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་བཟོ་གྲྭ་དང་ལམ་སྲོལ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལས་ཚོགས་འདི་ནང་ སོ་ནམ་དང་མཐའ་འཁོར་དང་འབྲེལ་བའི་སྦྱོང་བརྡར་གྱི་ལས་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།