གནས་ཚུལ་གསརཔ།

རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་ནང་ འབྲུག་གཞུང་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱི་སེལ། - ༡༧/༠༡/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་ནང་ འབྲུག་གཞུང་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་པའི་མི་ངོ་ཚུ་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།      ཕྱི་སེལ་གྲུབ་མིའི་མི་ངོའི་ཐོ།

 

པི་ཨེན་ཨེས་ཀྲི/མེགསཊ་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ། - ༡༦/༠༡/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ པི་ཨེན་ཨེས་ཀྲི/མེགསཊ་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་འོག་ལུ་ ན་ནོ་སེཏི་ལའིཊ་གུར་ གཙུག་ལག་མཐོ་རིམ་གོང་མའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ཐའི་ལེནཌ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་མཐུན་ཚོགས་ལས་སྡེའི་ནང་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་པའི་མི་ངོ། - ༡༦/༠༡/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ཐའི་ལེནཌ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་མཐུན་ཚོགས་ལས་སྡེའི་ནང་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཀྱི་དོན་ལུ་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་པའི་མི་ངོ་ཚུ་གི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།

བཀོད་ཁྱབ་གོ་གནས་ཀྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས། - ༡༣/༠༡/༢༠༡༧།

བཀོད་ཁྱབ་གོ་གནས་ཀྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གཡོག་ཐོག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།

གོ་གནས།                  མདོ་ཆེན།

གོ་གནས་ཀྱི་གནས་རིམ།        བཀོད་ཁྱབ་༣ པ་ ཀ

ཉུང་མཐའི་ཤེས་ཚད་དགོཔ།      གཙུག་ལག་ཤེས་ཚད།

ལས་སྡེ། མདོ་ཆེན་གྱི་ཡིག་ཚང་། ཞབས་ཏོག་ལྷན་ཁག  ཁ་གསལ།