གནས་ཚུལ་གསརཔ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་ནང་ འབྲུག་གཞུང་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཐོབ་མིའི་གྲུབ་འབྲས། - ༢༧/༠༡/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ རྒྱལ་གཞུང་འཛིན་སྐྱོང་སློབ་སྡེའི་ནང་ འབྲུག་གཞུང་གི་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཐོབ་མིའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།   གདམ་འཐུ་གྲུབ་མིའི་ཐོ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་ ཨཱསི་ཊེ་ལི་ཡཱན་སློབ་གཉེར་གྲོགས་ནང་ལེན། - ༢༧/༠༡/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༨ ལོའི་ ཨཱསི་ཊེ་ལི་ཡཱན་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ དང་འདོད་ཅན་དང་ཚད་གཞི་ཚང་མི་འབྲུག་མི་ཚུ་གིས་ ཡོངས་འབྲེལ་ཐོག་ལས་ཞུ་ཡིག་བཙུགས་ཚེས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ ནེཧ་རུ་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་འབྲས། - ༢༦/༠༡/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ ལོའི་ ནེཧ་རུ་དབང་ཕྱུག་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱི་སེལ་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།    ཕྱི་སེལ་གྲུབ་པའི་མི་ངོམ་ཚུ།   བཙུག་འཐུའི་ཚད་གཞི།

བཀོད་ཁྱབ་གོ་གནས་ཀྱི་ས་སྟོང་། - ༢༣/༠༡/༢༠༡༧།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱྀ་ཁ་ཐུག་ལས་ གཡོག་ཐོག་གི་ཞི་གཡོགཔ་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ གཤམ་གསལ་གྱི་ས་སྟོང་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།   ཁ་གསལ་གྱི་དོན་ལུ་ ནཱ་ལུ་གཡེབ་གནང་།