གནས་ཚུལ་གསརཔ།

བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་མདོ་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུའི་ཕྱི་སེལ། - ༥/༡༢/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ བསྟན་རྒྱས་ལྷན་ཁག་གི་མདོ་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་གྲངས་༡༠ ཕྱི་སེལ་འབད་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།

གསོ་བ་ལྷན་ཁག་གི་མདོ་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུའི་ཕྱི་སེལ། - ༥/༡༢/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ གསོ་བ་ལྷན་ཁག་གི་མདོ་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་གྲངས་༡༠ ཕྱི་སེལ་འབད་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།   ཁ་གསལ།

དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ གདམ་འཐུའི་ཕྱི་སེལ། - ༥/༡༢/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ དངུལ་རྩིས་ལྷན་ཁག་ དམངས་རྩིས་ལས་ཁུངས་ཀྱི་མདོ་ཆེན་གྱི་གོ་གནས་ཀྱི་དོན་ལུ་ མི་གྲངས་༡༠ ཕྱི་སེལ་འབད་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།    ཁ་གསལ།

སྤྱི་ལོ་༢༠༡༧ གྱི་སློབ་དུས་ལོའི་དོན་ལུ་ ཐའི་ལེནཌ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ནང་སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཡོདཔ། - ༢/༡༢/༢༠༡༦།

རྒྱལ་གཞུང་ཞི་གཡོག་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཐུག་ལས་ ཐའི་ལེནཌ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གོང་འཕེལ་མཉམ་འབྲེལ་ལས་སྡེ་ནང་ མི་གྲངས་༢༠ ལུ་ སློབ་གཉེར་གྲོགས་རམ་ཧྲིལ་འབུམ་དང་མི་གྲངས་༣༠ ལུ་ བགོ་བཤའི་ཐོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་འབདཝ་ཨིན།  ཁ་གསལ།